Општа акта школе

1)   Статут школе


2)    Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 


3)    Кодекс понашања


4)    Правила понашања у школи


5) Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика


6) Правилник о испитима


7)    Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања


8)    Одлука –  лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем


9)    Систематизација радних места


10) ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ


11) ПРАВИЛНИК О НАГРАЂИВАЊУ И ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА


12) П Р А В И Л Н И К МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ “Др МИША ПАНТИЋ“ ВАЉЕВО
О ОБАВЉАЊУ ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ, ОДНОСНО ХУМАНИТАРНОГ РАДА


13) ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


14) ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


15) ПЛAH MEPA за остваривање и унапређивање родне равноправности за 2023. годину


16) ПРАВИЛНИК О РАДУ – мај 2023. год.