Општа акта школе

1)   Попис општих аката школе  —–  линк 

2)    Правилник о безбедности ученика 

3)     Кодекс понашања

4)    Правила понашања

5)    Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

6)    Одлука –  лице овлашћено за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем