Запослени у текућој школској години.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ


Ана Илић 
е-пошта: medicinskavaljevo@gmail.com     
тел: 014/225-670; 014/221-265 lok. 12

НАСТАВНИЦИ

Рб

Презиме и име наставника

Радно место-звање

1.       

Алексић Славица

Наставник здравствене неге

2.       

Алексић-Лекић Марија

Проф.ликовне културе

3.       

Аксентијевић Јелена

Наставник здравствене неге

4.       

Бранковић Јасмина

Наставник здрав.неге

5.       

Вићентијевић Катарина

Проф.математике

6.       

Вујић Ивана

Професор немачког језика

7.       

Вујчић Татјана

Професор физичког васпитања

8.       

Грујичић Мирјана

Професор филозофије

9.       

Давидовић Јелена

Проф.психологије, стр.сар.психолог

10.   

Делић-Марковић Славица (https://slavicadm.wordpress.com/)

Професор рачунарства и информатике

11.   

Ђонлага Александра

Професор мед.биохемије

12.   

Ђурић Александра

Наставник санитарно-екол.струке

13.   

Др Ђурић  Јелена

Доктор стом. –  проф.стоматол.  предмета

14.   

Јевтић Весна

Наставник здравствене неге и рехабилит.

15.   

Јелић  Светлана

Наставник здравствене неге

16.   

Јеремић Анђелка

Наставник здравствене неге

17.   

Јовановић Биљана

Професор хемије

18.   

Јовановић Снежана

Наст.лаборат.техн.

19.   

Јокић Јелена

Наст.енгл.језика

20.   

Малешевић Марија

Настав.здрав.неге

21.   

Манић Синиша

Професор енглеског језика

22.   

Маравић Мирјана

Проф.енглеског језика

23.   

Марић Александра

Настав.естет.неге

24.   

Марковић Данијела

Наставник здравствене неге

25.   

Матић  Весна

Наставник практ.наставе са техн.рада

26.   

Матић Душица

Професор биологије

27.   

Др Милосављевић Олга

Доктор мед.-проф.инфектол.и микр.

28.   

Милошевић Маријана

Наставник здравствене неге

29.   

Милошевић Сандра

Наставник практ.наставе са техн.рада

30.   

Митровић Јелена

Наставник здравствене неге

31.   

Митровић-Зорић Весна

Професор физике

32.   

Нешић Надежда

Професор франц.језика; латин. језика;

33.   

Нинић Златко

Наставник здравствене неге

34.   

Обућина Жика

Професор физичког васпитања

35.   

Павић Александар

Професор верске наставе

36.   

Павловић Мира

Професор српског језика и књижевности

37.   

Петрановић Јелена

Наст.здрав.неге

38.   

Петровић Марија

Настав. здрав. неге

39.   

Ралић Весна

Наставник здравствене неге

40.   

Савић Никола

Настав.здрав.неге

41.   

Симић Душица

Наставник здравствене неге

42.   

Старчевић Бранка

Професор хемије

43.   

Степановић Мила

Професор српског језика и књижевности

44.   

Стојковић Предраг

Професор математике

45.   

Табашевић Драгана

Наставник здравствене неге

46.   

Томић Весна

Проф.географије; стр.сарадник-библиот.

47.   

Др Ћесаревић Јелена

Проф.анатомије и физиологије

48.   

Урошевић Мирјана

Проф.фармацеутских предмета

49.   

Ђурић Бојана

Наст.здрав.неге

50.   

Ђоковић Весна

Проф.социологије и соц.са уст.и прав.

51.   

Јовановић Јована

Проф.музичке уметности

52.   

Лукић Данијела

Професор фармацеут.предмета

53.   

Младеновић-Којић Милица

Професор физичког васпитања

54.   

Стојановић Јелена

Проф.физике

55.   

Симић Јелена

Наст.здрав.неге

56.   

Стаматовић Душица

Проф.педаг.предмета

57.   

Васиљевић Милош

Наст.неге и рехабилит.

58.   

Симић Јелена –српски јез.

Проф.српског језика и књижевн.

59.   

Ребић Ивана

Проф.биологије

60.   

Илић Ивана

Наст.здрав.неге

61.   

Павловић  Јелена

Проф.историје

62.   

Радојевић Предраг

Проф.предузетништва

63.   

Манић Иван

Проф.грађ.васп.

64.   

Тимотић Милица

Проф.српског јез.и књижев

НАСТАВНИЦИ ПО УГОВОРУ

 1. Весна Симић, специјалиста патологије,
 2. Јелена Радовановић, спец.патологије,
 3. Радмила Поповић, спец.микробиол.
 4. Жељка Марић,спец.акушерства и гинекологије,
 5. Весна Плећић-Кнежевић, спец.интер.медицине,
 6. Рада Вилотић-Суботић, спец.интер.медицине,
 7. Горан Васић,спец.неуропсих.
 8. Влада Пантелић, спец.опште хирургије
 9. Светислав Матић, спец. трансфузиологије
 10. Марко Огњеновић, доктор медицине
 11. Бранковић Дејан, спец.ургентне медицине
 12. Јовановић Бранислав, спец.опште медицине
 13. Гавриловић Марија, спец.епидемиолог
 14. Дасовић-Милаковић Александра, доктор медицине
 15. Цанић Ружица, доктор медицине
 16. Јаковљевић Јована, доктор медицине
 17. Раковић Сандра, струковни санитарно-еколошки инжењер
 18. Петровић Катарина, дипл.фармацеут,
 19. Мандић-Милутиновић Анђелка, дипл.инг.архитектуре.

ШКОЛСКИ ОДБОР

Школски одбор Медицинске школе „Др Миша Пантић“ у Ваљеву 

Представници запослених:

 • Јасмина Бранковић
 • Весна Матић
 • Мирјана урошевић

Представници родитеља:

 • Весна Марковић
 • Драгана Томић
 • Биљана Станојевић

Представници локалне заједнице:

 •  Др Денис Симић
 •  Ивица Живковић
 •  Драгана Марковић Бојић

Представници Ученичког парламента:

 • Ивана Јовановић IV/4
 • Невена Максимовић IV/2

Председник Школског одбора:  Јасмина Бранковић , наставник школе
Заменик председника:  др Денис Симић, Општа болница Ваљево

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ

Гордана Дикановић

 

Гордана Дикановић, дипломирани правник
е-пошта: gordanadikanovic@gmail.com
тел: 014/221-265 локал 14

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ


Мирјана Томић, дипломирани педагог
е-пошта: miratomicva@yahoo.com
тел: 014/221-265 (локал 13)

Сарадња наставника и ученика са стручним сарадником педагогом може се реализовати сваког радног дана у термину од 12.30 до 14.30 часова или у другом термину по договору.

Стаматовић Душица, педагог

Давидовић Јелена, психолог

РАЧУНОВОДСТВО

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА
Снежана Крстић, дипломирани економиста
е-пошта: racunovodstvomed@gmail.com
тел: 014/221-265(локал 16), 014-243-855

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК
Снежана Ичагић, референт  за финанс.рачунов.и админ.послове
е-пошта: racunovodstvomed@gmail.com
тел: 014/221-265(локал 16), 014-243-855

РЕФЕРЕНТ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ

Референт за ученике на преквалификацији и упоредном школовању, организатор практ.наставе и вежби

Милица Китић, наставник здравствене неге
е-пошта:
тел: 014/221-265 (локал 11)

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

1.       

Марковић Миленко

Домар

2.       

Павловић Горан

Домар

3.       

Маринковић Љиљана

Чистачица

4.       

Ристић Надежда

Чистачица

5.       

Милошевић Селена

Чистачица

6.       

Вилотић Радмила

Чистачица

7.       

Урошевић Снежана

Чистачица

8.       

Недић Нада

Чистачица