Тимови (стручни активи) у школи

У текућој школској години формирани су следећи Стручни активи:

 1. Стручни актив за развојно планирање
 2. Стручни актив за развој Школског програма
 3. Стручни актив за самовредновање рада школе
 4. Стручни актив за обезбеђивање квалитета и развој установе
 5. Стручни актив за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 6. Стручни актив за инклузивно образовање
 7. Стручни актив за каријерно вођење и саветовање ученика
 8. Стручни актив за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 9. Стручни актив за ираду и праћење реализације Годишњег плана рада школе
 10. Стручни актив за израду Годишњег извештаја рада школе
 11. Стручни актив за професионални развој запослених
 12. Стручни актив за електронски часопис

Списак свих тимова и њихових чланова можете видети у следећем документу: